MÔJ PROGRAM, MOJA VÍZIA

 

Moje stretnutia s občanmi po celom Slovensku mi dávajú množstvo podnetov na premýšľanie o politike, vzťahoch medzi ľuďmi, životných peripetiách jednotlivcov či rodín, o ich sociálnej situácii a názoroch na to, ako by mal náš štát fungovať a čo by mal prezident presadzovať či urobiť.

AKÉ SLOVENSKO TEDA CHCEM?

SLOVENSKO NESKORUMPOVANÉ

 • Korupcia ako rakovina metastázovala celú spoločnosť. Ľudia oprávnene hovoria o korupcii politikov, verejných funkcionárov, úradníkov, ale aj lekárov, učiteľov, novinárov, všetkých, ktorí majú v rukách aspoň trochu nejakej moci.
 • Budem nemilosrdne a verejne ukazovať  prstom na každého zkorumpovaného, ako aj na každého, kto korumpuje pre svoj prospech. Postavím sa proti každému, kto bude ľudí balamútiť morálnym kázaním, hoci sám je podvodník, nech je to ktokoľvek. Využijem všetok vplyv a autoritu prezidentského úradu na vytváranie takej atmosféry v spoločnosti, ktorá bude tlačiť na nemilosrdné zúčtovanie s korupciou a korupčníkmi.
 • Posilním kapacity prezidentskej kancelárie na spracovávanie podnetov od občanov a kontrolu ich vybavovania štátnymi orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.
 • Zastanem sa každého čestného človeka, ktorý poukáže na konkrétny prípad korupcie a rozkrádania. Nájde u mňa ochranu.
 • Budem požadovať a navrhovať sprísňovanie protikorupčnej legislatívy. 

SLOVENSKO SPRAVODLIVÉ

 • Verejnosť sa zhoduje na tom, že právny štát nefunguje. Súdne konania naďalej trvajú veľmi dlho, mnoho sudcov si vysvetľuje svoju nezávislosť ako nezávislosť na zákonoch a spravodlivosti, polícia často šikanuje poškodených, úrady šikanujú klientov nezmyselnými požiadavkami.
 • Budem požadovať od politikov úpravu legislatívy tak, aby obmedzovala svojvoľné rozhodovanie. Žiaden orgán verejnej správy nesmie od občana požadovať to, čo nie je v príslušnom predpise. Ich rozhodovanie  musí byť v lehotách stanovených zákonom o správnom konaní bez možnosti lehoty svojvoľne predlžovať.
 • Budem požadovať stanovenie požiadaviek a systému odbornej prípravy sudcov, prokurátorov, vyšetrovateľov a úradníkov verejnej správy.
 • Budem požadovať od politikov a exekutívy vytvorenie systému na nezávislú kontrolu rozhodnutí na všetkých úrovniach vrátane súdov pri rešpektovaní zásad ich nezávislosti pri rozhodovaní.

SLOVENSKO SOCIÁLNE 

 • Zúženie predstavy o sociálnom  systéme štátu na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a dôchodkov je zakorenenou chybou.
 • Štát na úrovni tretieho tisícročia musí sledovať vytvorenie takých podmienok a atmosféry v spoločnosti, ktoré budú motorom jeho všeobecného napredovania .
 • Budem presadzovať vytvorenie systému na podporu mladých rodín, predovšetkým s deťmi. Štát nedostatočne reaguje na demografický vývoj, nevytvára podmienky pre návrat mladých ľudí domov.
 • Budem presadzovať ochranu jednotlivca aj menšín, vrátane sexuálnych, ale na princípe rešpektovania zásady " moje práva končia tam, kde začínajú tvoje práva".
 • Zastanem sa ochrany rodičovských práv a práv detí a to aj voči zahraničiu, nielen vo vnútri štátu.
 • Budem proti akejkoľvek diskriminácii občana vo vnútri štátu, tak aj slovenských občanov voči občanom iných krajín.
 • Budem podporovať rozvoj vzdelanosti a obrodu vzdelávacieho systému.
 • Budem presadzovať a požadovať zásadnú zmenu katastrofálneho stavu zdravotníctva.

SLOVENSKO PRÍVETIVÉ

 • O stave spoločnosti veľa napovedá úroveň medziľudských vzťahov. Počnúc politikmi cez pracoviská až do rodín je viditeľná v lepšom prípade hašterivosť, v tom horšom a častejšom nevraživosť až nenávisť. Ani verejní predstavitelia, ani médiá nepochopili svoju moc ako príležitosť na povzbudzovanie ľudí k vzájomnému rešpektu. Naopak, často provokujú nízke pudy, závisť a neznášanlivosť . Zabudli, že nič nie je prirodzenejšie a zároveň prospešnejšie, ako je rozdielnosť názorov  a ich vzájomná konfrontácia pri zachovaní slušnosti a vecnej argumentácie.
 • Chcem a budem využívať post prezidenta na to, aby sa spoločnosť orientovala na diskusiu, nie osobné útoky.
 • Je často používaným klišé, že osoba prezidenta by mala ľudí spájať, nie rozdeľovať. Ľudia sa však rozdeľujú na témach a myšlienkach, nie na osobe . Pri všetkom rešpekte k inštitúcii prezidenta republiky, žiaden človek nie je tak dôležitý, aby sa ľudia rozdeľovali na jeho osobe a nie na veciach, dôležitých pre ich každodenný život. Budem ponúkať spoločnosti a ľuďom myšlienky a témy, ktoré určite budú v dobrom provokovať k diskusii. Budem však rešpektovať tých, ktorí vyjadria iný názor a k tomuto vzájomnému rešpektu budem nabádať všetkých. Prezidentské právomoci budem používať a uplatňovať v medziach a duchu ústavy, aby som bol pre každého zárukou zákonnosti.
 • Som si istý, že vzájomný rešpekt a úcta urobia náš život lepším a šťastnejším.

SLOVENSKO SEBAVEDOMÉ

 • Slovensko je nádherná krajina, naša vlasť. Za historicky kratučký okamih sme presvedčili svet, že vieme spravovať svoj štát a napredujeme rýchlosťou, ktorá vzbudila rešpekt. Čoho máme však nedostatok, je národné sebavedomie. Aj malý štát ako my má a musí dávať najavo svoje názory aj medzi veľkými, najmä ak tí veľkí si privlastňujú právo na rozhodovanie aj za nás bez toho, aby sa nás opýtali.
 • Nesmieme sa rozpakovať označiť chybu chybou, zvlášť ak ju robia tí, ktorí riadia chod Európy. Musíme vedieť rozlíšiť od seba spojeneckú poslušnosť a vlastnú zvrchovanosť.
 • Budem podporovať strategickú spoluprácu krajín V4 ako nástroja na zvyšovanie váhy našich krajín v medzinárodnej politike. Sebavedomí ľudia prejavujú svoje sebavedomie aj schopnosťou presadzovať svoje predstavy a názory, ak sú opreté o múdrosť a skúsenosť.
 • Budem vždy a všade, kde to bude možné, zastávať politiku dialógu a partnerstva namiesto politiky rinčania zbraňami a politiky konfliktu.
 • Budem orientovať svoje pôsobenie v úrade prezidenta tak, aby sa sebavedomie človeka prejavovalo ako rovné s pojmami ohľaduplnosť k prírode a  životnému prostrediu, vzťah ku kultúre od kultúry našich predkov k súčasnej kultúre. Chcem, aby sa sebavedomie prejavilo v športe, reprezentácii, fyzickej aktivite ľudí.
 • Budem váhou úradu neustále tlačiť na podporu takýchto aktivít spoločnosťou.
 • Chcem, aby sebavedomý občan Slovenska hrdo používal svoj slovenský pas.

Takéto Slovensko chcem, pre takéto Slovensko budem pracovať, ak dostanem vašu dôveru.